Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

досвід Добавить комментарий   

Повноцінними є тільки ті
знання, які дитина здобула
власною активністю.
Йоганн Песталоцці


Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку рідної мови є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій.
      Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя  людини.  Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».
Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники.
На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.
Уроки рідної мови та літератури – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.
Особистістю людина стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце належить рідній мові, тому що саме вона найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини, доносить інформацію про навколишній світ.
У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалити їх, щоб вони стали творчими. Завдання учителя - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.  Що таке творча особистість? Як її виховати?Які методи і технології треба використовувати на уроках, щоб допомогти учневі знайти себе, свій творчий потенціал?
І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інтерактивні технології навчання.  Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань,  сприяє розвитку творчої особистості.
Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інтерактивних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.
При підготовці до уроку слід обов’язково, і чи не найперше, врахувати ту модель, де уроком учитель лише керує , а творять урок самі учні.
У підготовці до уроку треба продумати  систему логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого. Ефективним буде той урок, на якому присутні глибокі теоретичні знання , ретельна підготовка, творчий підхід учителя.
Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.
Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки. Отже, використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а лише засобом, який сприяє співробітництву на уроці.  
Це такі технології як «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах,робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення».
Наприклад, інтерактивна технологія «Мікрофон» використовується найчастіше на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають висловити власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми.
У такий же спосіб проводиться етап підсумку уроку.
Інтерактивна технологія «Метод ПРЕС» використовується , щоб  учням довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою:
–    я вважаю,…
–    тому що …
–    отже, ….
Найчастіше ця технологія навчання використовується на уроках літератури в 10 класі при обговоренні проблемних питань. Учні класу на основі прочитаного твору можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки.
Вивчаючи в 5 класі правопис префіксів з-, с- , використовується для АОЗ  інтерактивна технологія «Мозковий штурм» :
     -  якого правила стосується сполучення слів «кафе «Птах»;
     -  сформулюйте це правило;
     - наведіть приклади слів на це правило.
 

На етапі формування вмінь і навичок використовується інтерактивна технологія «Займи позицію». У 6 класі при вивченні теми «Кількісні й порядкові числівники» кожен учень витягає аркуш з    написаним на ньому числівником. На дошці – в різних місцях – аркуші з написами: «кількісні», «порядкові». Школяр повинен підійти до відповідного аркуша, назвати свій числівник і обґрунтувати  вибір.
Сприяють підвищенню творчої діяльності учнів   ігрові завдання. По-перше, такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять учня перед необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати. По-третє, самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості.
Цьому сприяє цілий спектр лінгвістичних ігор: кросворд, вікторина, аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, «Сходи», «Перехрестя», ребус, «Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», «Вірю – не вірю», «Визбирувач», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна дуель», «Останнє слово – за тобою», «Хто швидше», «Лінгвоестафета», «Ти – учитель» тощо.
Вони використовуються на різних етапах уроку.
У 5 класі при вивченні теми «Антоніми» на етапі актуалізації опорних знань пропонується учням ігрове завдання «Відгадай загадку» :
    Куций хвіст і довгі ноги.
    Уночі і вдень – тривоги.
    Миру й спокою не знаю:
    Всіх боюся, утікаю.  (Заєць)    
Підкреслюються крейдою різних кольорів пари слів (куций – довгі, уночі – вдень, тривоги - спокою).
Вправа «Мозковий штурм» допомагає оптимально перевірити домашнє завдання:
-    Чому саме ці слова об’єднано вчителем у пари?
-    Що можна сказати про значення даних слів?
-    Що можна сказати про їх належність до частин мови?
-    Як називаються такі слова?
На етапі формування вмінь і навичок застосовуються різноманітні ігрові  завдання:
У 5 класі при вивченні теми «Вживання апострофа» учні
розв’язують ребуси,пояснюють написання даних слів.
           7Я (сім’я),  гір   я (підгір’я).
                              під                                      
     

У  6 класі при вивченні теми «Написання прізвищ» на етапі закріплення знань учням пропонується  розв’язати лінгвістичну задачу :
 Після закінчення уроку вчителька попросила учня покликати до кабінету Сердюк. Хлопець, вийшовши з кабінету, замислився: кого ж потрібно покликати, адже в класі є і Олена Сердюк, і Олег Сердюк?                                                                                                            
Гра «Аукціон» (Тема: «Фразеологізми» )
  Проводиться у формі аукціону або естафети: за 3 – 4 хв. учні повинні назвати якомога більше фразеологізмів зі словами: голова, язик, око, зуби, ноги.
Орфографічна естафета
Клас ділиться на команди (за рядами). На дошці записано слово з орфограмою (наприклад, директор). Кожен член команди повинен написати слово з орфограмою, яке б починалося буквою, на яку закінчилося попереднє. Виграє команда, що швидше впорається із завданням. (Наприклад: директор – рукавичка - ательє…).
При вивченні теми « Іменник. Повторення»проводиться гра «Зайвина»:
Визначити «зайве» слово, обґрунтувати свій вибір.
1.    Марш, вежа, круча, плече, надія.
2.    Дріжджі, радощі, окуляри, листки, ножиці.
3.    Листоноша, дружина, староста, слуга, сирота.
Також учні отримують домашнє завдання (для виконання за бажанням) творчого характеру: картку – пастку, словниковий диктант, скласти кросворд, ребус, лінгвістичну задачу, «Зайвину». Такі завдання, як правило, діти виконують із задоволенням, докладаючи і знання, і творчі здібності. Так, наприклад, при вивченні теми «Будова слова. Словотвір» частина учнів 6 класу склала лінгвістичну гру для однокласників «Відгадай слово» :
А)Відгадайте слово, у якому: корінь від слова земля, суфікси від слів весняний, ліжко, закінчення від слова лопата (землянка).
Б) Відгадайте слово: державна пісня + частина світу (гімназія).
В) Відгадайте слово: вороняче слово + гральна карта (картуз).
Г) Відгадайте слово, у якому: префікс від слова безбарвний, корінь від слова вода, суфікс від слова парний, закінчення від слова гарний (безводний).
На  уроках літератури використовуються такі інтерактивні вправи: «діалог», «синтез думок», «кола Вена», «спільний проект» ( із застосуванням комп’ютерних технологій), «коло ідей», «дебати», «асоціативний кущ», «сенкан», «кубування», «метод шести капелюхів Едварда де Боно»:
1. “Діалог”. Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення в кінцевому тексті, переліку ознак. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.
2. “Синтез думок”. Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються.
3. “Спільний проект”. Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків.
4. “Коло ідей”. (Раунд робіт, кругова система). Метою “Кола ідей” є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.
5. «Дебати». Це один з найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції.
Проводяться також  нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-подорож, урок-вікторина, урок-дослідження , які  зацікавлюють учнів і підвищують рівень творчої діяльності при вивченні рідної мови та літератури.
Впровадження таких вправ дає змогу розв’язувати ряд завдань:
-    пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати схилятися до запропонованої думки;
-    розвивати критичне мислення школярів;
-    навчити бачити помилки або логічні порушення у твердженнях інших учнів;
-     вміти аргументувати власні думки, змінювати їх;
-     диференціювати, індивідуалізувати процес навчання;
-    розвивати аналітичне мислення учнів;
-     формувати в них навички самооцінки, самоконтролю своєї навчальної діяльності;
-    сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми;
-    формувати творче мислення;
-    підсилювати уяву, що є потужним стимулом народження нових ідей, пошуку альтернативних рішень, їх аналізу і синтезу, що в майбутньому відкриється основою інноваційного мислення і діяльності;
-     сприяти психічному розвитку дітей;
-     створювати успішну адаптацію учнів до сучасних соціально-економічних умов життя;
-    забезпечувати цілісність педагогічного процесу, єдності навчання і виховання учнів;
-    формувати потреби в знаннях, високих мотивів навчання і прагнення до самоосвіти.
Але  виникають і певні труднощі, а саме:
-    іноді важко контролювати процес взаємонавчання;
-    результати роботи учнів менш передбачувані;
-    організувати роботу всіх учнів;
-    навчитися вислуховувати думку іншого;
-    навчитися аргументовано висловлювати свою думку.
Готуючись до кожного уроку , слід пам’ятати слова А.Макаренка:
«Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності»

 

контрольна робота 6 клас

Урок Добавить комментарий   

Контрольна робота №5 Числівник Варіант 1
1. Повнозначна частина мови, яка означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі, називається:
а) іменником;
б) прикметником;
в) числівником;
г) займенником.
2. Запишіть п'ять числівників.
3. Числівники за значенням поділяються на:
а) якісні, відносні й присвійні;
б) назви істот і неістот;
в) прості й складні;
г) кількісні й порядкові.
4. Запишіть п'ять кількісних числівників.
5. За будовою числівники поділяються на:
а) прості, складні й складені;
б) якісні, відносні й присвійні;
в) тверді, м'які й мішані;
г) кількісні, збірні, дробові.
6. Запишіть п'ять складних числівників.
7. Позначте рядок, у якому всі слова — збірні числівники.
а) Шість, двадцятий, семеро, три десятих;
б) двоє, дванадцятеро, тридцять троє, восьмеро;
в) тринадцятьох, шістдесяти, вісімнадцятьом, на трьох;
г) другий, шостий, чотирнадцятий, дев'ятий.
8. Запишіть речення, у якому використано порядковий числівник.
9. Визначте речення, у якому вжито дробовий числівник.
а) 3 п'ятого кола червоний башлик випередив усіх (М. Трублаїні).
б) 3 криком і вереском промчав тринадцятий у повс¬тяному капелюсі (М. Трублаїні).
в) Через Канадський водоспад стікає дев'ятнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду (З підручника).
г) Установлено, що Ніагарський водоспад утворився близько восьми - дев'яти тисяч років тому (3 підруч¬ника).
10. Уведіть у речення власне кількісний числівник.
11. Позначте речення, яке потребує редагування.
а) Більше ста тисяч людей щорічно відвідує цей музей.
б) Сюди прийшли більше семидесяти юнаків.
в) У Сибірське море впадає триста тридцять шість річок.
г) У перегонах брали участь п'ятнадцятеро коней.
12. Провідміняйте числівник сто.


Контрольна робота № 5 Числівник Варіант 2
1. Числівник - це повнозначна частина мови, яка:
а) має значення предметності;
б) означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі;
в) виражає ознаку або властивість предмета;
г) вказує на предмети, ознаки, кількість, але не нази¬ває їх.
2. Запишіть п'ять числівників.
3. Числівники за значенням поділяються на:
а) кількісні й порядкові;
б) прості й складні;
в) назви істот і неістот;
г) якісні, відносні й присвійні.
4. Запишіть п'ять порядкових числівників.
5. За будовою числівники поділяються на:
а) якісні, відносні й присвійні;
б) тверді, м'які й мішані;
в) прості, складні й складені;
г) кількісні, збірні, дробові.
6. Запишіть п'ять складних числівників.
7. Позначте рядок, у якому всі слова — дробові числів¬ники.
а) Шість восьмих, три двадцятих, вісім дев'ятих, дві десятих;
б) другий, восьмий, сімнадцятий, десятий;
в) дванадцятьох, вісімдесяти, вісімнадцятьом, вось¬мисот;
г) шестеро, тринадцятеро, двадцять троє, восьмеро.
8. Запишіть речення, в якому використано порядковий числівник.
9. Визначте речення, в якому вжито збірний числів¬ник.
а) Межа вічної криги в Арктиці відступила на кілька сотень кілометрів на північ (В. Комаров).
б) Дві дівчини сплять, притулившись щока до щоки (О. Довженко).
в) Широке небо неначе кліпало тисячами блискучих людей (/. Нечуй-Левицький).
г) Семеро одного не ждуть {Народна творчість).
10. Уведіть у речення дробовий числівник.
11. Позначте речення, яке потребує редагування.
а) Два коти в одному мішку не живуть (Народна твор¬чість).
б) Що то за птах, що на вісьмох ногах (Народна твор¬чість).
в) Сімсот соколят на одній подушці сплять (Народна творчість).
г) Під одним ковпаком до сімсот козаків (Народна творчість).
12. Провідміняйте числівник сорок.Контрольна робота № 5 Числівник Варіант 3
1. Позначте рядок, у якому всі слова — числівники.
а) Одинадцять, три, п'ятий, сотня;
б) тринадцять, шість, мільйон, тисяча;
в) один, одиниця,.однаково, одинак;
г) п'ятнадцять, сімка, вісімсот, двоє.
2. Запишіть речення, у якому використано числівник.
3. Визначте речення, у якому використано числівник.
а) Сьогодні він отримав одиницю.
б) Це було вже не вперше.
в) Він замислився, як нарешті отримати хоча б сімку.
г) Назавтра треба було вивчити п'ять предметів.
4. Запишіть з числівниками два речення, які продовжи¬ли б розповідь з попереднього завдання.
5. Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться окремо.
а) Трьох/сот, тридцять/три, два/надцять, шіст/десят;
б) три/п'ятих, вісімдесят/шість, сто/сім, двісті/п'ят¬десят;
в) триста/двадцять, шіст/надцятеро, сто/одинадцять, двадцять/два;
г) сто/тисячний, двадцять/п'ятий, сто/сьомий, три¬ста/сороковий.
6. Запишіть п'ять складених числівників.
7. Виділіть речення, яке слід відредагувати.
а) Під одним козирком чотири козаки (Народна твор¬чість).
б) Сімсот соколят на одній подушці сплять (Народна творчість).
в) Бігає Марушка у сто кожушках, як вітер повіє, то й спина зіпріє (Народна творчість).
г) Сиділа старуха в дев'ятьох кожухах; хто побаче, той заплаче (Народна творчість).
8. Провідміняйте числівник сімсот.
9. Позначте речення, у якому вжито порядковий чис¬лівник.
а) Під тисячолітнім платаном розташувалися музи¬канти (М. Трублаїні).
б) Один за одним промчали вершники (М. Трублаїні).
в) Восьмий вершник, у червоному башлику, промчав, як вітер (М. Трублаїні).
г) За умовою змагання вони мусили десять разів об¬бігти це коло (М. Трублаїні).
10. Запишіть речення зі збірним числівником.
11. Виділіть речення, яке потребує редагування.
а) Уроки починаються о восьмій годині.
б) Я скажу тобі про це, коли мине тринадцята година.
в) Ми провели з ним чудових шість годин.
г) Магазин відчиняють у сім годин.
12. Запишіть речення з числівником на позначення дати чи години.

Контрольна робота № 5 Числівник Варіант 4
1. Позначте рядок, у якому всі слова — числівники.
а) Тридцять, сім, восьмий, мільярд;
б) один, десяток, мільйон, тисяча;
в) три, трійка, утретє, тринадцять;
г) шістдесят, вісімка, вісімсот, троє.
2. Запишіть речення, у якому використайте числівник.
3. Визначте речення, у якому використано числівник.
а) Десятки років читають люди ці книги.
б) Козацькі курені ділилися на сотні.
в) Сто десять років прожив цей дідусь.
г) Така оцінка, як трійка, його не задовольняла.
4. Запишіть п'ять іменників, утворених від числівників.
5. Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться ок¬ремо.
а) Триста/двадцять, тридцять/три, сто/сім, дві/третіх;
б) трьох/сот, вісімдесят/шість, шіст/надцятеро, дві¬сті/п'ятдесят;
в) сто/одинадцять, шіст/десят, двадцять/п'ятий, сто/ сьомий;
г) сто/тисячний, триста/сороковий, двадцять/два; сім/надцятий.
6. Запишіть п'ять складених числівників.
7. Виділіть речення, яке слід відредагувати.
а) Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків (Народна творчість).
б) Головата, дженджуриста, сорочок наділа триста, а нога одна (Народна творчість).
в) Що то за птах, що на вісьмох гонах? (Народна твор¬чість).
г) У сім няньок дитина без носа (Народна творчість).
8. Провідміняйте числівник дев'ятсот.
9. Позначте речення, у якому вжито дробовий числівник.
а) Уздовж дороги тягнуться кактуси до двох цілих і п'яти десятих метра заввишки.
б) Північна територія займає п'яту частину площі всієї Австралії.
в) Він зайняв шосте місце з десяти.
г) Три великих цілих яблука лежали на столі.
10. Запишіть речення зі збірним числівником.
11. Виділіть речення, яке потребує редагування.
а) Ми працюємо до шостої години.
б) Ігор народився п'ятнадцятого травня.
в) Чоловіки вітали жінок з Восьмим березнем.
г) Святковий вечір розпочнеться о шістнадцятій го¬дині тридцять хвилин.
12. Запишіть речення з числівником на позначення дати чи години.

Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Каталог статей Добавить комментарий   


ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТІнтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
 


                                                     
З досвіду роботи вчителя української мови та літератури Божківського НВК Скрипник Тетяни Іванівни, спеціаліста першої кваліфікаційної категорії


Полтава, 2011ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Інтерактивні технології
навчання у розвитку творчих
здібностей учнів на уроках
української мови та літератури


                                                 З досвіду роботи
вчителя української мови та літератури Божківського НВК Скрипник Тетяни Іванівни, спеціаліста першої кваліфікаційної категоріїПолтава, 2011

Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури (з досвіду роботи вчителя української мови та літератури Божківського НВК Скрипник Т.І.)

Збірник матеріалів - Полтавський район, с. Божківське, сторінок 96.


Досвід вивчили і узагальнили:
Даценко Ніна Григорівна - методист Полтавського районного методичного кабінету
Матушко Ніна Іванівна – заступник директора з навчально – виховної роботи  Божківського НВК


У збірнику узагальнено матеріали з досвіду роботи вчителя української мови та літератури Скрипник Т.І. «Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»
Рекомендовано керівникам районних методичних об’єднань, педагогічним працівникам, учителям української мови та літератури.
Обговорено на засіданні науково-методичної ради РМК       (28.02 11р. Протокол № 4)
Зміст
1. Картка обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду…………………………………………………………7
2. Анотація досвіду роботи вчителя української мови та літератури…………………………………………………….10
3.Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури Скрипник Т. І. з теми «Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів
  на уроках української мови та  літератури»…………….....12
4. Методична розробка уроку з  української мови в 5класі
  «Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматична помилка та її умовне
  позначення»…………………………………………….........22
5. Методична розробка уроку української мови в 5класі
  «Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (за-гальне
 ознайомлення)»………………………………………...........26
6. Методична розробка уроку української літератури в 5класі «Дарунок долі та вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнюків – різні життєві шляхи, взірці власного вибору. Прозова
 мова»…………………………………………………………30
7. Методична розробка відкритого уроку з української    мови в 10 класі
      «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок,
        Є тисячі ланів, але один лиш мій»
                                          В. Симоненко
  Підготовка до написання нарису про людину –  
    представника певної професії…………………………….34
8. Методична розробка уроку  української літератури в    10 класі«Борис Грінченко. Життєвий і творчий шлях письменника. Різножанрова творчість . Багатогранна діяльність як митця і вченого. Оповідання «Каторжна» Утвердження в ньому прагнення людини до любові й
    добра»………………………………………………………..45
9. Методична розробка уроку української літератури в 10 класі «Пригодницький сюжет, драматизм історико-пригодницької повісті М. Старицького «Оборона
    Буші». Багатопроблемність твору»………………………...51
10. Сценарій інтелектуальної гри «Ігри Патріотів»……….. 55
11. Заняття з обдарованими дітьми «Народні обереги». Зустріч з майстрами праці. Тема: «Український рушник  у житті людини»…………………………………………....69
12. Брейн-ринг між учнями 8-11класу «Народні обереги»...81
13. Список використаної літератури………………………….91
Картка обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду
Прізвище, ім’я, по батькові: Скрипник Тетяна Іванівна
Рік народження       1960
Освіта вища Фах учитель української мови та літератури
Звання, нагороди : Подяка Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського,
Посада: учитель української мови та літератури Педагогічний стаж 27 років
     Адреса досвіду:                  Божківський НВК
                                                  Полтавської районної ради
                                                  Полтавської області

Інформація про досвід

Тема: Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
Мета:
–    створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності;
–    створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;
–    розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.
Актуальність і перспективність :
–    забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
–    сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
–    сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
–    дозволяє  гарантувати досягнення певного стандарту освіти;
–    робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.
Теоретична база:
–    ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко);
–    проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков, О.Пєхота);
–    особистісно орієнтованого навчання  (О.Савченко ,С. Подмазін ).
Провідна ідея:
–    вироблення певної сукупності технологій навчання української словесності;
–    сприяння  розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.
Результативність досвіду:
–    підвищення інтересу до вивчення предмета;
–     збільшення кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях;
–     поступово намічається тенденція зростання успішності.
Основні показники результативності:
–    зайняте ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, 10 клас;
–    зайняте ІІІ місце у І етапі  конкурсу – захисту наукових робіт МАН на тему: «Літературні й архітектурні стилі Полтавщини» , 9 клас 2007р.
–    зайняте ІІ місце у І етапі конкурсу – захисту наукових робіт МАН у секції: «Мистецтвознавство» на тему: «Архітектурні стилі України» , 10 клас 2008р;
–    зайняте І місце у І етапі конкурсу – захисту наукових робіт МАН у секції : «Українська література»  на тему: «Психологізм дитячих оповідань В. Винниченка» , 9 клас 2009р;
–    зайняте ІІ місце у І етапі конкурсу – захисту наукових робіт МАН у секції : «Українська література»  на тему: « Байкарі та їх твори у
     19 ст.» , 8 клас 2010р;
–    зайняте І місце у І етапі конкурсу – захисту наукових робіт МАН у секції : «Журналістика» на тему: «Місце сленгової лексики у мовленні молодіжних ЗМІ» , 10 клас 2010р

Короткий зміст додається.

Форма відбору: районна виставка з освітніх досягнень: ярмарка   педтехнологій   2009

Форма узагальнення: збірник матеріалів затверджено шкільним методичним об’єднанням учителів суспільно – філологічного циклу; протокол №3 від10.02.2011р.

Місце збереження: бібліотека РМК

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти

Інформація про використання досвіду: районні методичні об’єднання та семінари вчителів української мови та літератури
Анотація
досвіду роботи вчителя української мови та літератури
Скрипник Т.І.

Тема: «Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»
В. Сухомлинський стверджував, що за маленькою шкільною партою твориться народ. А творять його  в першу чергу вчителі української мови та літератури, «наставники думки, волі, духу людини», бо наука рідної мови, літератури – наука про найголовніше: про Україну, рідну землю, її силу й красу, її минуле й майбутнє. Найефективнішим засобом розвитку творчих здібностей учнів є інтерактивні технології навчання.  
Ця тема є актуальною, бо:
–    забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
–    сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
–    робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.
Суть досвіду у впровадженні таких принципів:
–    сприйняття дитиною нових знань має бути осмисленим;
–    думати, розуміти сутність речей;
–    аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов;
–    створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра;
–    розвивати творчу уяву учня , асоціативне мислення;
–    прагнення постійно вдосконалюватися;
–    розв'язувати дедалі складніші творчі завдання;
–    перевага в роботі надається нестандартним урокам, які сприяють розкриттю творчого потенціалу  вчителя і учнів;
–    вивчає індивідуальні особливості дітей, сприяє розвитку їхніх здібностей;
–    особистим прикладом виховує повагу до моральних принципів;
 У досягненні цього  найбільш сприятливими є використання інтерактивних технологій, впровадження яких забезпечує:
–    якісний рівень знань;
–    робить урок цікавим;
–    досягнення максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем.
Працюючи над даною темою вчителька використовує такі інтерактивні технології:
–    на уроках української мови: «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення»;
–    на уроках української літератури:
 «Діалог», «Синтез думок», «Кола Вена», «Спільний проект» ( із застосуванням комп’ютерних технологій), «Коло ідей», «Дебати», «Асоціативний кущ», «Сенкан», «Кубування», «Метод шести капелюхів Едварда де Боно»
Педагогічне кредо визначає так: «Навчаючи інших – учусь сама.»Опис досвіду вчителя української мови та літератури
Божківського НВК Скрипник Т.І.

Повноцінними є тільки ті
знання, які дитина здобула
власною активністю.
Йоганн Песталоцці
Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку рідної мови є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій.
      Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя  людини.  Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».
Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники.
На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.
Уроки рідної мови та літератури – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.
Особистістю людина стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце належить рідній мові, тому що саме вона найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини, доносить інформацію про навколишній світ.
У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.
Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалити їх, щоб вони стали творчими. Завдання учителя - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.  Що таке творча особистість? Як її виховати?Які методи і технології треба використовувати на уроках, щоб допомогти учневі знайти себе, свій творчий потенціал?
Для розвитку творчої особистості можна створити таку модель:
 
І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інтерактивні технології навчання.  Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань,  сприяє розвитку творчої особистості.
Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інтерактивних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.
При підготовці до уроку слід обов’язково, і чи не найперше, врахувати ту модель, де уроком учитель лише керує , а творять урок самі учні.
У підготовці до уроку треба продумати  систему логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого. Ефективним буде той урок, на якому присутні глибокі теоретичні знання , ретельна підготовка, творчий підхід учителя.
Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.
Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки. Отже, використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а лише засобом, який сприяє співробітництву на уроці.  
Це такі технології як «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах,робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення».
Наприклад, інтерактивна технологія «Мікрофон» використовується найчастіше на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають висловити власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми.
У такий же спосіб проводиться етап підсумку уроку.
Інтерактивна технологія «Метод ПРЕС» використовується , щоб  учням довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою:
–    я вважаю,…
–    тому що …
–    отже, ….
Найчастіше ця технологія навчання використовується на уроках літератури в 10 класі при обговоренні проблемних питань. Учні класу на основі прочитаного твору можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки.
Вивчаючи в 5 класі правопис префіксів з-, с- , використовується для АОЗ  інтерактивна технологія «Мозковий штурм» :
     -  якого правила стосується сполучення слів «кафе «Птах»;
     -  сформулюйте це правило;
     - наведіть приклади слів на це правило.
Для закріплення вивченого матеріалу даю завдання створюється опорна схема:
 

На етапі формування вмінь і навичок використовується інтерактивна технологія «Займи позицію». У 6 класі при вивченні теми «Кількісні й порядкові числівники» кожен учень витягає аркуш з    написаним на ньому числівником. На дошці – в різних місцях – аркуші з написами: «кількісні», «порядкові». Школяр повинен підійти до відповідного аркуша, назвати свій числівник і обґрунтувати  вибір.
Сприяють підвищенню творчої діяльності учнів   ігрові завдання. По-перше, такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять учня перед необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати. По-третє, самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості.
Цьому сприяє цілий спектр лінгвістичних ігор: кросворд, вікторина, аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, «Сходи», «Перехрестя», ребус, «Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», «Вірю – не вірю», «Визбирувач», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна дуель», «Останнє слово – за тобою», «Хто швидше», «Лінгвоестафета», «Ти – учитель» тощо.
Вони використовуються на різних етапах уроку.
У 5 класі при вивченні теми «Антоніми» на етапі актуалізації опорних знань пропонується учням ігрове завдання «Відгадай загадку» :
    Куций хвіст і довгі ноги.
    Уночі і вдень – тривоги.
    Миру й спокою не знаю:
    Всіх боюся, утікаю.  (Заєць)    
Підкреслюються крейдою різних кольорів пари слів (куций – довгі, уночі – вдень, тривоги - спокою).
Вправа «Мозковий штурм» допомагає оптимально перевірити домашнє завдання:
-    Чому саме ці слова об’єднано вчителем у пари?
-    Що можна сказати про значення даних слів?
-    Що можна сказати про їх належність до частин мови?
-    Як називаються такі слова?
На етапі формування вмінь і навичок застосовуються різноманітні ігрові  завдання:
У 5 класі при вивченні теми «Вживання апострофа» учні
розв’язують ребуси,пояснюють написання даних слів.
           7Я (сім’я),  гір   я (підгір’я).
                              під                                      
При вивченні теми « Спільнокореневі слова» учням пропонується заповнити «сходи» спільнокореневими словами:  
е    і    с        
л    і    с                
 л    і    с                
л    і    с                

У  6 класі при вивченні теми «Написання прізвищ» на етапі закріплення знань учням пропонується  розв’язати лінгвістичну задачу :
 Після закінчення уроку вчителька попросила учня покликати до кабінету Сердюк. Хлопець, вийшовши з кабінету, замислився: кого ж потрібно покликати, адже в класі є і Олена Сердюк, і Олег Сердюк?                                                                                                            
Гра «Аукціон» (Тема: «Фразеологізми» )
  Проводиться у формі аукціону або естафети: за 3 – 4 хв. учні повинні назвати якомога більше фразеологізмів зі словами: голова, язик, око, зуби, ноги.
Орфографічна естафета
Клас ділиться на команди (за рядами). На дошці записано слово з орфограмою (наприклад, директор). Кожен член команди повинен написати слово з орфограмою, яке б починалося буквою, на яку закінчилося попереднє. Виграє команда, що швидше впорається із завданням. (Наприклад: директор – рукавичка - ательє…).
При вивченні теми « Іменник. Повторення»проводиться гра «Зайвина»:
Визначити «зайве» слово, обґрунтувати свій вибір.
1.    Марш, вежа, круча, плече, надія.
2.    Дріжджі, радощі, окуляри, листки, ножиці.
3.    Листоноша, дружина, староста, слуга, сирота.
Також учні отримують домашнє завдання (для виконання за бажанням) творчого характеру: картку – пастку, словниковий диктант, скласти кросворд, ребус, лінгвістичну задачу, «Зайвину». Такі завдання, як правило, діти виконують із задоволенням, докладаючи і знання, і творчі здібності. Так, наприклад, при вивченні теми «Будова слова. Словотвір» частина учнів 6 класу склала лінгвістичну гру для однокласників «Відгадай слово» :
А)Відгадайте слово, у якому: корінь від слова земля, суфікси від слів весняний, ліжко, закінчення від слова лопата (землянка).
Б) Відгадайте слово: державна пісня + частина світу (гімназія).
В) Відгадайте слово: вороняче слово + гральна карта (картуз).
Г) Відгадайте слово, у якому: префікс від слова безбарвний, корінь від слова вода, суфікс від слова парний, закінчення від слова гарний (безводний).
На  уроках літератури використовуються такі інтерактивні вправи: «діалог», «синтез думок», «кола Вена», «спільний проект» ( із застосуванням комп’ютерних технологій), «коло ідей», «дебати», «асоціативний кущ», «сенкан», «кубування», «метод шести капелюхів Едварда де Боно»:
1. “Діалог”. Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення в кінцевому тексті, переліку ознак. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.
2. “Синтез думок”. Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються.
3. “Спільний проект”. Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків.
4. “Коло ідей”. (Раунд робіт, кругова система). Метою “Кола ідей” є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.
5. «Дебати». Це один з найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції.
Проводяться також  нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-подорож, урок-вікторина, урок-дослідження , які  зацікавлюють учнів і підвищують рівень творчої діяльності при вивченні рідної мови та літератури.
Впровадження таких вправ дає змогу розв’язувати ряд завдань:
-    пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати схилятися до запропонованої думки;
-    розвивати критичне мислення школярів;
-    навчити бачити помилки або логічні порушення у твердженнях інших учнів;
-     вміти аргументувати власні думки, змінювати їх;
-     диференціювати, індивідуалізувати процес навчання;
-    розвивати аналітичне мислення учнів;
-     формувати в них навички самооцінки, самоконтролю своєї навчальної діяльності;
-    сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми;
-    формувати творче мислення;
-    підсилювати уяву, що є потужним стимулом народження нових ідей, пошуку альтернативних рішень, їх аналізу і синтезу, що в майбутньому відкриється основою інноваційного мислення і діяльності;
-     сприяти психічному розвитку дітей;
-     створювати успішну адаптацію учнів до сучасних соціально-економічних умов життя;
-    забезпечувати цілісність педагогічного процесу, єдності навчання і виховання учнів;
-    формувати потреби в знаннях, високих мотивів навчання і прагнення до самоосвіти.
Але  виникають і певні труднощі, а саме:
-    іноді важко контролювати процес взаємонавчання;
-    результати роботи учнів менш передбачувані;
-    організувати роботу всіх учнів;
-    навчитися вислуховувати думку іншого;
-    навчитися аргументовано висловлювати свою думку.
Готуючись до кожного уроку , слід пам’ятати слова А.Макаренка:
«Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності»
Урок української мови в 5класі
Тема уроку: Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення
Мета: розкрити сутність словосполучення як одиниці синтаксису; навчити учнів самостійно складати словосполучення та виділяти їх у реченні; ознайомити учнів із сутністю граматичної помилки та її умовним позначенням, провести роботу щодо запобігання граматичних помилок; розвивати навички аналізу мовних явищ; виховувати мовну культуру,любов до рідного краю
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Хід уроку
I.    Організація класу та емоційне налаштування на урок.
Пролунав дзвінок.
Починається урок.
Учитель посміхається.
Школярики стараються.
Працюватимем старанно,
Щоб побачити в кінці,
Що у нашім  п’ятім класі  
Діти просто молодці!
Сьогодні у нас незвичайний урок
Урок , на якому не буде казок,
Бо осінь у гості до нас завітала
І нову тему на подарувала
Вчитель роздає осіннє листя
IІ. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
Виконання вправи 95 (усно)
Проблемне питання У чому важливість нашої теми?
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Колективна робота.
Завдання: порівняти і сказати, у якій із двох колонок точніше названо предмет, ознаку або дію.
Осінь- тепла осінь
Листок – багряний листок
 Ягода — соковита ягода
день — сонячний день
бігти — швидко бігти
— Як називається синтаксична одиниця, записана у правій колонці? (Словосполучення.)
— Що вам відомо з молодших класів про словосполучення?
__ Дайте визначення поняття словосполучення. (учні з допомогою вчителя роблять висновок).
III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота з таблицею
Словосполучення    Не словосполучення
І.Головне                     залежне
слово                           слово
малювати                 осінь    Прийменник + іменник(займенник)

у садку


сонце   сходитьдень і ніч
безприйменникове
Граматичний зв’язок
Жовтий листок    
Прийменникові
Граматичний зв’язок
       або прийменниу
сидіти під сонцем    
ІІ.               іменник
золота                     осінь
               дієслово
збирати                яблука
             прислівник
дуже                     красиво    
ІІІ. непоширене
читати           книгу
           поширене
багатий урожай яблук    
1. Робота за підручником.
Порівняння зроблених висновків з матеріалом підручника, с. 63-64
3. Робота за підручником. . Вправа 97(усно)
Завдання: у словосполученнях позначити, якою частино мови виражається головне слово. Зробити висновок про засоби вираження головного слова.
4. Робота в зошитах і біля дошки. Завдання   І: порівняти за будовою наведені словосполучення, накреслити їх схеми, зробити висновок: які словосполучення називаємо поширеними, а які — непоширеними;
Вереснева прохолода. Приємна вереснева прохолода. Дуже приємна вереснева прохолода.
Завдання II: подумати і сказати, що з наведених прикладів не є словосполученнями. Чому саме?
Сміливий хлопець, у поєдинку, понад річкою, настав вечір, ми прийшли, хлопці і дівчата.
Фізкультхвилинка
5. Виконання вправи на закріплення знань.
Завдання: з поданих слів скласти і записати словосполучення, вказати головне слово. Використовуючи ці словосполучення, придумати мініатюру «Подих осені» (усно).
Холодні, роса; перший, заморозки; нитки, «бабине літо виходити, полювати; кущі, калина; осінній, переліт
7. Проблемні запитання.
— Як правильно сказати: пробачте мені (кому?) чи пробач те мене (кого?); опанувати науку (що?) чи опанувати науко (чим?)
Чому у вас виникають труднощі та різні думки?
Запам'ятайте!
Пробачте мені
дотримати слова
оволодіти знаннями    учитися ремесла
називати на ім'я
сміятися із себе
8.Пояснення вчителя.
Граматична помилка — порушення правил граматики: не¬правильно утворені слова; слово вжите не в тій формі; непра¬вильно побудоване речення чи словосполучення. Граматична по¬милка позначається літерою Г.
9. Гра «Редактор».
— Прочитайте та відредагуйте текст народних прикмет.
Нічний вітер віщує дощ на наступний день. Калина рано зачервоніє — до ранньої й люту зиму.
Розгадування лабіринту.

я    п    д    і    и    м    0    м
Б    у    р    0    в    н    д    г    
у    д    и    р    і    р    р    у    
(Буду я природі вірним другом.)
Знайти в речення словосполучення
ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити §5 підручника; опрацювати узагальнюючу табли¬цю; вправа 102.
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
«Мікрофон»
На уроці я дізнавсь про…
На уроці цікавим було…
Отримані на уроці знання я застосую…
Урок української мови в 5класі
Тема уроку: Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (за¬гальне ознайомлення).
Мета: поглибити засвоєні в початкових класах знання про основні ознаки речення; удосконалити вміння відрізняти словосполучення від речен¬ня; формувати вміння визначати межі речень і їхні граматичні основи; ознайомити з прикла¬дами речень, у яких є тільки один член; роз¬вивати логічне мислення, вміння аналізувати мовний матеріал; виховувати мовну культуру.
Обладнання: підручник;  таблиця «Слово, словосполучення, речення», дидактичний матеріал.
ХІД УРОКУ
І.Оргмомент
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.Перевірка домашнього завдання.
2. Гра «Четверте зайве».
Завдання: знайти сполучення слів, що не є словосполученням.
Журавлі відлетіли,золотисті кольори, рання осінь,   ключі диких гусей;
 зелене і жовте,  сумно курличуть,  щедра осінь,  рум’яна калина .
3. Творча робота.
Завдання  І: скласти зв'язне висловлювання про словосполучення.
Завдання ІІ:зробити синтаксичний розбір словосполучень, скласти з ними речення.
Курличуть у небі,  золоте вбрання, найбагатша пора року.
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Колективна робота.
Завдання: Прочитати.
— У чому, на вашу думку, полягає відмінність словосполучення від слова та від речення.
Осінь. Чарівна осінь. Осінь – красива і журлива пора року. Квіти. Яскраві квіти. Даринка подарувала подрузі чарівні квіти. Книга. Цікава книга. Мені мама купила цікаву книгу.
—    Свої висновки порівняйте з матеріалом таблиці.
 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
IV. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.  Робота парами
1 пара опрацьовує теоретичний матеріал пі ручника, с. 66—69.
2 пара Завдання: охарактеризувати речення за метою висловлю¬вання та емоційним забарвленням. Пояснити інтонацію та роз¬ділові знаки в кінці речень.
1) Любив дід гарну бесіду й добре слово. (О. Довженко.) 2) Хто золотом дерева вкриває, а потім їх роздягає? (Народ¬на творчість.) 3) Не хапайся за дурницю — не сядеш у тем¬ницю. (Народна творчість.) 4) Як палає жовте листя клена! (М.Рильський.)
3 пара Завдання: охарактеризувати речення за складом грама¬тичної основи та за будовою.
1) Ранками на пониклі трави падають холодні роси. (Ю. Збанацький.) 2) Сутеніло. 3) Дорожи честю змолоду. (Народна творчість.) 4) Схід уже червонів малиново, але навколо ще сто¬яла пітьма. (Ю. Збанацький.)
 
Фізкульхвилинка
Всі піднесли руки – раз!
На носках стоїть весь клас,
Два присіли, руки вниз,
На сусіда подивись.
Раз! – і вгору,
Два! – і вниз,
На сусіда подивись.
Будем дружно ми вставати,
Щоб ногам роботу дати.
Раз – присіли, два – піднялись.
Хай мужніє ваше тіло.
Хто старався присідати,
Може вже відпочивати.
 2.Творча робота
Завдання: дослідити речення стосовно способів виражен¬ня головних членів.
1) Вже вечір ворушив на леваді чуби туманів. (М. Стель-мах.) 2) Минуле свого краю завжди хвилює. 3) Ми любимо цирк. 4) Батько з сином виходять із затінку на сонце. (О. Донченко.) 5) Вітер в небі за хмарами гониться. (В. Симоненко.) 6) Спориш став зеленіший. 7) Книга — джерело знань.
З. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, фор¬мування умінь і навичок.
1) Робота за підручником. Вправи 104, 108.(усно)
Речення, яке має граматичну основу з одного головного члена (тільки підмета або тільки присудка) і не потребує другого, називається односкладним.
2) Робота в зошитах і біля дошки.
Переписати  текст, визначаючи межі ре¬чень і розставляючи розділові знаки. Підкреслити в реченнях граматичні основи.
Після теплого, сонячного літа наступає чарівна пора року, яку в нашім народі на¬зивають золотою жовтіє листя на дере¬вах, кущах, вся природа вдягається у баг-ряні, пурпурові, золотисті кольори
в уявленні народу рання осінь в Ук¬раїні постає дівчиною-царівною, яка роз'їжджає по своїх володіннях на коні
у віршах багатьох українських поетів, як і в народній творчості, осінь-чарівниця одягає природу в золоте вбрання.
V.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Заключна бесіда. «Мікрофон»
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Які ще знання необхідні вам?
— Де ви можете застосувати сформовані вміння та навички
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник, § 6 (опрацювати теоретичний матеріал): вправа 109.
Додаток до уроку  №2
Слово    Словосполучення    Речення

називає предмет, явище,
ознаку чи дію    більш повно нази¬ває предмети, яви¬ща, ознаки, дії    служить одиницею спілкування

    не має закінченої думки
    має закінчену думку

    складається з двох і більше повнознач¬них слів
    може складатися з одного і багатьох слівУрок української літератури в 5класі
Тема уроку: Дарунок долі та вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів- близнюків – різні життєві шляхи, взірці власного вибору. Прозова мова
Мета уроку:навчати учнів переказувати фрагменти казки, звертаючи увагу на особливість авторської оповіді, простежити за текстом, як дарунки Долі персонажі використали в житті;розвивати вміння коментувати особливості вдачі братів, визначати тему та основну думку твору; формувати активну життєву позицію в учнів;
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
Презентація учнівських ілюстрацій до казки
ІІ. Актуалізація опорних знань.
  Бесіда за питаннями.
1.Чому в описаній автором країні люди раптом втратили волю?
2.Хто може визволити народ з неволі (за текстом даного твору)?
3.Назвіть чарівні речі, за допомогою яких можна визволити народ з неволі.
4.Чи зміг мудрий брат визволити свій народ?
5.Які казки вважають чарівними? Доведіть, що казка І.Липи «Близнята» - чарівна.
ІІІ. Оголошення теми й мотивація навчальної діяльності.
Ми часто запитуємо себе, навіщо живемо на землі. Замислитися над цим спонукає читачів і зміст казки І.Липи «Близнята», у якій підкреслена велика цінність людського життя, важливість активної життєвої позиції, уміння відстоювати її, На цьому уроці ви навчитеся вести дискусії, поглибите знання про особливості прозової мови.
ІV. Сприймання та засвоєння навчального матеріалу.
Розповідь з елементами бесіди і дискусії.
1.Чому, на вашу думку, автор саме так назвав казку?
2.У тексті головними героями є два хлопці-близнюки, які зростали і виховувалися разом. Чи є щось спільне в їхній вдачі та поведінці?
(За характером це різні діти. Перший змалечку був балакучим, веселим, допитливим. Його завжди можна було побачити серед людей, бо він не любив самотності. Другий був мовчазним, спокійним, замисленим. Любив цілими днями сидіти на березі моря, милуватися далекими горами, купати погляд у небесній блакиті).
3.У тексті немає опису зовнішності хлопців, але у вас уже склалася думка про них і в уяві вималювалися їх образи. Тож пофантазуємо і колективно складемо літературні портрети хлопців-близнюків.
4.Творча робота «Я-письменник». Самостійна робота
Опорні слова для опису зовнішності: обличчя – кругле, повне, ніжне, стомлене; волосся – русяве, каштанове, довге, пряме; очі – карі, темні, ясні, сумні, хитрі, спокійні; погляд – байдужий, веселий, задумливий, привітний; ніс – рівний, широкий, з горбинкою, постать – висока, низька, струнка,
5.Обговорення робіт.
У казці «Близнята» талановито поєднано фантазію і мудрість, що спонукає до філософських висновків про долю, призначення кожного на цій землі, вибір людиною своєї життєвої позиції. Про це учні повинні міркувати вголос, проектуючи порушені у творі проблеми про сучасне життя, зіставляючи літературних героїв із собою. На цьому етапі доцільно провести дискусію.
Тема дискусії: «Що необхідно людині для щастя».
              План проведення дискусії
Етапи дискусії    Опорні слова
1. Позиція (Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору).    Я вважаю, що…
2. Обґрунтування (доведіть вашу позицію).    …тому, що…
3. Приклади (назвіть факти, які підсилять вашу позицію).    Наприклад…
4. Висновки (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно знати).    Таким чином,  отже…
Учні пригадують народні та літературні казки, вивчені на попередніх уроках і визначають з допомогою вчителя, що написані вони не віршованою, а прозовою мовою (це мова, якою ми спілкуємося повсякденно. У прозових творах немає поділу на рядки, немає співзвучних закінчень рядків)
На наступному уроці ми опрацьовуватимемо казку В. Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон», написану віршованою мовою: текст розділений на рядки, є рими і ритм, тому віршований текст мелодійний, ритмічний.
Виразне читання прозових уривків.
Учні самостійно вибирають уривки з казки І.Липи «Близнята» і виразно вголос зачитують їх, використовуючи засоби виразного читання
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Дати відповідь на запитання №5, №6 рубрики «Вчимося робити висновки…» (ст.89 у підручнику).
VІ. Підсумок
«Мікрофон»
-На кого з братів я хочу бути схожим і чому?
- Чому навчила мене казка?
VІІ. Пояснення домашнього завдання.
     1.Написати лист нащадкам від імені братів-близнюків із казки І.Липи «Близнята».
     2.Намалювати, як ви уявляєте Долю.
Відкритий урок української мови в 10 класі
Тема.  «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок,
                    Є тисячі ланів, але один лиш мій»
                                                                         В. Симоненко
  Підготовка до написання нарису про людину –  представника певної професії.
Мета:систематизувати знання про публіцистичний стиль,ознайомити з жанром публіцистичного стилю – нарисом та його особливостями, розвивати вміння учнів аналізувати текст даного стилю,  навички логічного мислення, уміння створювати монологічне висловлювання,комп’ютерну презентацію, виховувати пошану до людей різних професій.
Тип уроку. Розвиток зв’язного мовлення.   
Обладнання. Колаж «Калейдоскоп професій»,опорна схема, пам’ятка «Як писати нарис», зразки текстів різних стилів,комп’ютер
Внутрішньопредметні зв’язки : лінгвістика
Міжпредметні зв’язки : українська література, біологія, технології : швейна справа, інформатика, історія.
Цілі:
Учні мають знати:
- типи і стилі мовлення;
- особливості публіцистичного стилю;
- послідовність виконання творчих робіт.
Учні мають уміти:
-    узагальнювати вивчений матеріал,
-    використовувати його на практиці,
-    розрізняти тексти різних стилів мовлення
Епіграф
Коли хочеш, щоб  було добре зроблене, зроби це сам
Корінь праці гіркий, але овоч солодкий
                                                    (Усна народна творчість)
Хід уроку
І.Оргмомент
Мотивація навчальної діяльності.  Емоційне налаштування на урок
-    Сьогоднішній урок мені хочеться розпочати з поезії  Анатолія Костецького
«Як зробити день веселим»
Учень
Ти прокинься рано – рано,
Лиш над містом сонце встане,
Привітайся з ластівками,
З кожним променем ласкавим,
Усміхнися всім навколо:
Небу, сонцю, квітам, людям.
І тоді обов’язково день тобі -
Веселим буде!
Учитель
Від того, як Ви прокинетесь і як будете налаштовані на роботі, залежить не тільки настрій, а й плодотворність прожитого дня. Що зробив я за сьогоднішній день? Чи можна назвати його результативним? Чи принесла моя праця користь комусь із людей?
ІІ Повідомлення теми й мети уроку
Епіграф (запис у зошити)
Сьогодні Ви десятикласники, а завтра – випускники. Перед кожним із вас постане питання вибору свого життєвого шляху. Це питання уже розглядалося Вами на уроці біології в 9 класі, на  годині спілкування з класним керівником. Ви виготовили колаж « Калейдоскоп професій». До сьогоднішнього уроку Ви готували презентації певних професій. Тож запрошую вас до презентацій та їх обговорення.
Презентації
   Комп’ютерна – професія « Програміст»  
                          Хореограф
Учитель
Після закінчення школи  ви отримаєте свідоцтва здобуття робітничої кваліфікації – швачка ІІ розряду. Тому  Аня  представить Вашій увазі професію  художника – модельєра
Учнівська презентація
               
Художник -модельєр
Учитель
Яку б професію Ви не обрали, ким би не стали в майбутньому,але ця професія повинна приносити вам насолоду. Ще у 18 столітті видатний український філософ Григорій Савич Сковорода у своєму трактаті «Розмова , звана Алфавіт чи Буквар світу» розкриває ідею «сродної праці», розкрийте це поняття
–    "Сродна" праця - це самопізнання та самовдосконалення людини на основі життєвої діяльності.
–    Праця - це всеперемагаюча сила, без якої не може бути щастя й добра.
–    Праця приносить радість тоді, коли є "сродною", тобто відповідає індивідуальним природним нахилам людини.
–    Щоб бути щасливим, треба пізнати себе, свої здібності, відповідно до них вибрати вид суспільно корисної праці.
–    Праця, відповідно, не засіб існування, а найбільша життєва потреба і насолода.
-    Який висновок можемо зробити з почутого?
(Не місце красить людину, а людина місце)
1.    Актуалізація опорних знань
Учитель.
Сьогодні на уроці ми  уявимо себе журналістами.
-    Що важливо для професії журналіста?
(зібрати матеріал і правильно його оформити)
- Кожен журналіст повинен добре володіти стилями мовлення,а тому
- назвіть стилі мовлення;
- які типи мовлення Ви знаєте?
- назвіть особливості публіцистичного стилю;
1. Це мова газет і журналів
2. Висловлювання на тему суспільного життя
3. Поєднання логічного викладу з емоційно – експресивним забарвленням
Основні ознаки:
- доступність мови й формулювань (орієнтація на широкий загал);
- логічність доказів і полемічність викладу;
- поєднання точних найменувань, дат, подій, місцевості, учасників, викладення наукових положень і фактів з емоційно-експресивною образністю;
- широке використання художніх засобів (епітетів, порівнянь, метафор,гіпербол та ін.).
Жанри публіцистичного стилю
 Промови, виступи , стаття, нарис
2.    Вивчення нового матеріалу.
Учитель
До сьогоднішнього уроку готувалися всі учні: одні створювали презентації, інші працювали з додатковою літературою
2.1.Еврістична бесіда. Робота в групах
 
                       Слухаємо відповідь Сушка Максима
 
Працює перша група
Учитель
Дізнатися про нарис , як один із видів публіцистичного стилю – наступне наше завдання. Тому під час обговорення складіть план, за яким будете аналізувати текст
Що таке нарис?
Нарис - це оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображуються дійсні життєві факти, події, конкретні люди.
Нарис — це твір суспільно-політичної, побутової, історичної чи психологічної тематики.
- до якого літературного жанру наближається нарис?
 За обсягом наближається до невеличкого оповідання, новели.
- Чи можуть в нарисі діяти герої?
Переважна більшість нарисів характеризується тим, що в них виклад наукових даних базується на основі розгортання сюжету, в якому діють люди. Введення героїв у розповідь надає відтінку художності, що проявляється у використанні прийомів, відомих художній літературі.
- Що відрізняє нарис від цих жанрів
Немає чіткої фабули. В нарисі вона подекуди намічена і має фрагментарний характер
Що таке фабула?
Фабула - хронологічно послідовне зображення подій і пригод у художньому творі; канва, схема розвитку життєвих подій, подана в художньому творі в послідовному порядку.
- розповідь у нарисі ведеться від чийого імені?
Один із способів передачі думок  в даному жанрі -  виклад від імені першої особи множини.
- чи доводилося читати Вам нариси раніше?
На уроках літератури ми вивчали нариси “Тарас Шевченко” Д.Красицького, “І.Я.Франко” А.Кримського; “Древній Київ” та “Старовинне місто” Н.Забіли і інші.
- Які теми може розкривати нарис?
Тематика нарисів різноманітна : розповідь про сьогоднішнє суспільне життя, про історію народу, про митців літератури, про природу рідного краю.
- На початку обговорення Ви сказали, що  нарис - це художньо-публіцистичний твір. Що ж є характерного в нарисі, що притаманне художньому стилю?
Введення в розповідь героїв, фабули чіткої немає, але частково вона присутня, зв’язок із життям, наближається до оповідання чи  новели, можуть використовуватися деякі художні прийоми.( епітети, порівняння, метафори, гіперболи)
- Які ж ключові слова ми підберемо, щоб охарактеризувати даний жанр? (СХЕМА)
дійсні життєві факти, конкретні люди, художньо- публіцистичний стиль, немає чіткої фабули
Учитель
Зачитайте план за яким ви будете аналізувати текст.
Учні зачитують складені плани
План
1. Зображення дійсних  життєвих фактів, подій, конкретних людей.
2. Тематика
3. Зв’язок з оповіданням чи новелою
4. Фабула
5. Художні прийоми
2.2.Практична робота з текстом
Учитель
Ми ознайомилися з Вами з жанром нарису. А зараз практична робота з текстом. Перед Вами нарис про професію вчителя. Ваше завдання - знайти особливості жанру в даному тексті.
2.3. Створення пам’ятки
Учитель
Щоб написати нарис нам потрібно створити пам’ятку « Як писати нарис». Тож запрошую вас разом з учителем інформатики Володимиром Васильовичем до створення пам’ятки.
2.3.Робота за ком’ютерами в парах
Порівняйте створені пам’ятки вами з тією, що  створила я .
Домашнє завдання.
Написати нарис про людину – представника певної професії
Для написання нарису нам потрібно:
-визначитися з темою
- дібрати матеріал,факти, конкретний ілюстративний матеріал
 -дати особисту оцінку висловлюваному
 - дотримуватися послідовності викладу думок
ІІІ. Підсумок уроку
«Продовж речення»
Як епіграф  розкриває зміст уроку ?
«Найважливіше, що я засвоїв,— це...»
«Найцікавішим для мене було…»
«Найскладнішим на уроці виявилося…»
«Ще варто  попрацювати над…»                                                                                                        Додаток 1
«УСІ МИ – ТІЛЬКИ УЧНІ Й ВЧИТЕЛІ…»
(Улюбленій вчительці присвячується)
Коли в повітрі лунає слово «вчитель», мимоволі уявляєш собі жінку, волосся якої злегка помережане срібними павутинками, а в руках – букетик жовтих нарцисів. Вона поспішає до школи й нагадує весну. Така ж юна, така ж усміхнена, така ж рада життю. І то дарма, що за плечима роки…
Кажуть, що доля вчителя – одна з найважчих. І воно дійсно так.. Адже, щоб ним стати, слід перш за все мати велике серце та безмежну любов до дітей.
Євгена Нарцисівна Пужанівська – тому приклад. Будучи вчителем від Бога, вона є ще й прекрасним поетом і просто хорошою людиною. Любить життя у всіх його проявах, особливо цей мотив звучить у її вірші “Ти пробач”. За фахом Євгена Нарцисівна – філолог, тому і працює вчителем української мови та літератури в Малієвецькій ЗОШ. Її оточує сила-силенна друзів, для багатьох вона – мудрий порадник.
Її урок нагадує казку. Ніяких особливих рис, ніяких методичних «незрозумілиць». Все надзвичайно просто, легко і в ритм. Це душа, яка відкриває перед тобою світ. Коли з уст вчительки звучать слова, до прикладу, про Довженка, ти уявляєш, як хлюпоче водами Десна, ота, що зачарована, а коли хоч словечко промовить про Олеся Гончара, - вві сні до тебе приходить його грізний собор.
Школярі дуже люблять свою вчительку. Інтер'єр її класу, в якому проходять заняття надзвичайно сприяє творчому процесу, обговоренню літературних творів. А там, в куточку, що біля вікна, за яким ледь чутно шумить берізка, до тебе приходить натхнення. Фіолетова тюль кидає легкий відтінок на парти, що стоять по дві вкупі і, здається, що скрізь розлився фіалковий цвіт. Справжній подих весни, з яким перегукується й ім'я вчительки.
Погляд Євгени Нарцисівни – проникливий і щирий, а очі, мов небо, такі ж бездонні та глибокі. Голос тихий, інколи розбавлений глухим, ледь чутним кашлем. Коли вона диктує диктант, тобі зовсім не хочеться, щоб він закінчувався. Навіть зараз в пам'яті зринають звуки того голосу: “Заплітає клен у свою чуприну золотаве листя...”
У себе вдома вона бабуся Женя, а для учнів – дорога Нарцисівна. З багатьма своїми випускниками вона і досі листується, а вони – не забувають найкращої вчительки.
...Педагоги, немов святі. Даючи путівки в життя, вони моляться за наші долі.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Поздравляем!

Общая
Если вы читаете это сообщение, значит регистрация прошла успешно и вы можете начать вести свой сайт
Администрация сайта не несёт ответственности за размещаемый пользователями контент.